Policy om illojal konkurrens

Vi åtar oss att omgående vidta skäliga åtgärder i syfte att förhindra sådant som antingen gör det mindre underhållande för dig att spela på vår webbplats eller som ger andra spelare som du spelar mot orättvisa fördelar gentemot dig.

I det syftet förbjuder vi all orättvis användning (vilket även omfattar användningen av vissa pokerrelaterade onlineprogram). Det gör vi för att skydda våra kunder och systemintegriteten.

Vad är orättvis användning?

Orättvis användning är all användning (inklusive men inte begränsat till användningen av bottar, AI-program, flera konton och/eller aktiviteter i samarbete med andra spelare) som utförs av en eller flera spelare, med ett eller flera konton, som kan leda till att en annan spelare, som inte är inblandad i sådana aktiviteter, får en konkurrensmässig nackdel där orättvisan i aktiviteten orsakats av aktivitetens framgång vilken i viss mån baseras på hemlighållande och/eller manipulering gentemot sådana spelare. Ett tillvägagångssätt är att betänka om en grupp likasinnade, när de presenteras information om aktiviteten, överväldigande skulle betrakta aktiviteten som orättvis.

Exempel på aktiviteter som vi bedömer vara orättvisa (observera att listan inte är fullständig utan endast illustrerar vilka typer av aktiviteter som vi betraktar som orättvisa):

1. Flera konton:

En person som har flera konton, i spelarens namn eller i någon annans namn, enbart i syfte att spela från båda dessa konton samtidigt oavsett om det sker vid samma eller olika bord. Det är enligt användarvillkoren inte i något fall tillåtet att ha fler än ett konto.

2. Kollusion (otillåtet samarbete):

Två eller flera spelare delar och använder sin kombinerade kunskap för att vinna fördelar gentemot andra spelare vid bordet.

3. Manipulerad ranking:

Spelare som avsiktligt förlorar spel vid låginsatsbord i syfte att hålla sin ranking på en lägre nivå än den annars skulle vara.

4. Extraherade spelarprofiler:

Vissa företag säljer program som specifikt skapats i syfte att extrahera spelarprofiler som sedan säljs i form av enorma spelardatabaser. Företagen gör gällande att alla som köper programmen kan använda informationen för att vinna fördelar gentemot andra spelare som utan din vetskap samlar information om dig och sedan säljer uppgifterna till andra som i sin tur kan använda uppgifterna när de spelar mot dig online.

Programmen baseras på spelarens handhistorik vanligtvis med hjälp av följande metoder: skärmskrapning, avläsning av Dealer Chat-funktionen och åtkomst till handhistoriken direkt från enskilda spelares datorer med hjälp av sådana program.

5. Användning av bottar:

Vissa företag säljer bottar som är program som specifikt skapats i syfte att delta i spel i stället för en faktisk (mänsklig) spelare. Användningen döljs för andra spelare och möjligheten för spelsajten att upptäcka botten hindras. Programmen marknadsförs med ett uttryckligt löfte att ge den tilltänkta köparen eller användaren en orättvis fördel gentemot andra nätspelare som inte använder programmet.

Förbjuder vi eller avråder vi användningen av alla onlineprogram?

Nej, absolut inte. På vår egen webbplats tillhandahåller vi själva program som är avsedda att spelas online. Vår målsättning är dock att tillhandahålla och marknadsföra en stabil spelplats och bästa tänkbara användarupplevelse för alla spelare.

Hur skiljer man mellan förbjudna och tillåtna programkategorier? Är det inte så att många av de här programmen är avsedda att användas i träningssyfte, t.ex. för att öka spelskickligheten?

Vi vill inte förbjuda program som ger spelare fördelar gentemot andra. Orättvis fördel, inte fördel, är problemet och det betraktar vi som manipulering. Detsamma gäller kränkning av den personliga integriteten och datastöld.

Till att börja med ligger skillnaden inte i om ett visst program ger eller inte ger användaren en fördel gentemot spelare som inte använder programmet och inte heller i programmets innehåll.

För oss är nyckelfaktorerna som definierar vilka programklasser som vi vill eliminera från webbplatsen följande: manipulering och brott mot kundens integritet.

Samtidigt kommer vi alltid i våra åtgärder främst att styras av vad kunden vill ha. Vi är till exempel fullt införstådda med att allt som äventyrar spelets integritet, eller som innebär att kunderna upplever att de orättvist kan ha en konkurrensnackdel när de spelar på vår webbplats, måste undanröjas. Det är där vi lägger våra ansträngningar. Kunderna har dock alltid sista ordet när det gäller vad de vill spela och mot vem. Om våra kunder vill spela mot bottar måste vi därför beakta det önskemålet. Sammanfattningsvis kommer vi att göra allt vad som krävs för att säkerställa att våra kunder inte blir lurade och att deras integritet inte kränks.

Istället talar vi här om program som: (i) marknadsförs med nyckelfunktionen att ge köparen/användaren en orättvis fördel (ganska ofta används även ordet "fuska") gentemot andra spelare, man gör med andra ord gällande att spelaren får hjälp att fuska, eller (ii) när de används av köparen/användaren är avsedda att vara dolda för andra spelare och för "operatören" (dvs. spelrummet online), eller (iii) används för att stjäla juridiskt skyddat material (t.ex. spelaridentiteter) vilket strider mot internationella upphovsrätts- och sekretesslagar.

Anta att vissa bolag som tillverkar program som vi bedömer som "förbjudna" (dvs. som uppfyller kriterierna ovan) påstår att syftet med deras program inte är att hjälpa spelarna fuska i spel online utan snarare att programmet är att betrakta som ett träningshjälpmedel (samtidigt som de medger att en skrupelfri användare skulle kunna använda programmet i syfte att fuska). Fundera en liten stund över det påståendet. Vilken annan rimlig orsak finns att tillverka och sälja program som framhålls kunna ge dig en orättvis fördel och som samtidigt döljs för andra spelare i onlinerummet och faktiskt tar en spelares plats vid bordet online utan att andra märker det? Därutöver är det faktum att ett programattribut lyfts fram i marknadsföringen (att fuska), samtidigt som man i varje annat fall helt frånsäger sig ansvaret för attributet, minst sagt oseriöst och bidrar inte på något sätt till att förhöja branschens anseende.

Om företagen som gör sådana påståenden vore seriösa skulle de inaktivera funktionen som gör det möjligt att använda programmet så det döljs eftersom det inte skulle äventyra programmets påstådda värde.

Vilka motåtgärder vidtas från vår sida för att förhindra användningen av bottar?

Våra åtgärder kan delas in i tre separata kategorier: (i) identifiering och upptäckt, (ii) varning/uteslutande av berörda användare och (iii) ytterligare åtgärder genom ett större kundurval.

Motåtgärder i samband med identifiering och upptäckt finns och har funnits en tid. Åtgärderna kommer att förbättras ytterligare för att vi bättre ska kunna upptäcka befintliga bottar. Ännu viktigare är att kunna förhindra att nya bottar som skapas/släpps ut på marknaden förstör upplevelsen på webbplatsen.

Användningen av vissa program och tillhörande webbplatser i våra system har spärrats helt. Dessa är: WinHoldem, Holdem Memory, PokerBot plus, PokerEdge, Poker Prophecy, Poker Sherlock, PokerBot Pro, Snowie Backgammon, JellyFish Backgammon, BGBlitz, 3DFibs och GNU Backgammon.

Spelare som identifieras använda programmen i den här förbjudna kategorin kontaktas med ett meddelande. I meddelandet till spelaren förklarar vi vad vi tror att han eller hon gör och vilka steg vi kommer att vidta om spelaren inte upphör med det omedelbart. I undantagsfall är vi beredda att spärra spelarens konto och beslagta pengarna på kontot utan föregående meddelande.

Ingår "datautvinning" eller andra inkräktande åtgärder i syfte att få åtkomst till eller läsa filer på min dator i samband med dessa åtgärder?

Ja. Vi vill att du ska känna till att vi kan utföra sådana åtgärder, och varför vi måste göra det, och vilka uppgifter vi letar efter. Det bästa sättet att förklara detta är genom att referera till den mest välkända formen av datautvinning, dvs. det som Google, Yahoo, AOL och andra gör för att samla data om användaren bland annat i rent kommersiellt syfte (dvs. för att sälja en användarprofil till reklamföretag online). Med hjälp av automatiserad programvarurapportering får vi information om alla processer eller program som körs på din dator och som identifierats som förbjuden programvara enligt vår policy. Vi skannar inte din hårddisk och tar inte skärmbilder från din dator. Den begränsade mängd data som vi får tillgång till används enbart för att undersöka spelarnas datorer när de spelar vid våra bord och enbart i syfte att upptäcka användningen av den typen av förbjuden programvara som vi talar om här. Den här typen av övervakning är en av våra viktigaste motåtgärder avseende missbruk genom användning av bottar vilket vi bedömer strida mot våra spelares intressen. Du kan läsa mer om våra riktlinjer för databearbetning i vår integritetspolicy.

Konsekvenser av orättvis användning:

Om vi efter eget godtycke kommer fram till att någon form av orättvis användning ägt rum (oavsett om en fördel uppnåtts därigenom eller inte) blir konsekvenserna någon av följande för berörda personer:

  • Vi skickar ett e-postmeddelande till berörda personer med en begäran om att all orättvis användning upphör omedelbart.
  • Vi spärrar tillfälligt berörda personers konton i syfte att genomföra en grundlig utredning om orättvis användning.
  • I sista hand förbehåller vi oss rätten att efter eget godtycke stänga berörda personers konton på obestämd tid vilket innebär alla pengar på kontot förverkas (se avsnitt 6, 17 och 18 i våra användarvillkor).

Ändrad/skapad 18 december 2012.