Allmänt om sportspel

(Senaste uppdatering: 5 oktober 2017)

A Allmänt

A1 Grundregler

A1.1 Parterna:

Parterna är företaget å ena sidan och kunden (fortsättningsvis kallad "användaren") å andra sidan.

A1.2 Vilka får inte spela:

Spel på uppdrag av eller via bookmakers och spelagenter är inte tillåtna. Spel på evenemang som spelaren själv deltar i (som "deltagare" menas de personer som är involverade som idrottare i, ägare av, tränare för eller funktionär i en deltagande klubb) eller på beställning av en deltagande person är inte tillåtet. Dessutom är spel på ligor, cuper eller andra event där den aktuella klubben/föreningen deltar inte tillåtet för de personer som ses som deltagare eller i uppdrag av dessa personer. Vid brott mot dessa regler förbehåller företaget sig rätten att vägra såväl utbetalning av eventuell vinst och redan inbetalade insatser som att ogiltigförklara placerade spel. Företaget ansvarar inte för att ta reda på om användaren tillhör någon av ovan nämnda grupper, vilket betyder att företaget när som helst har rätt att vidta dessa åtgärder efter det att det kommit till företagets kännedom att användaren tillhör en av de ovan nämnda grupperna.

A1.3 Okänt resultat:

Spelaren deklarerar att han/hon inte vet hur evenemanget skall sluta när han/hon placerar sina spel.

A1.4 Oklara satsningar:

Företaget förbehåller sig rätten att vägra godkänna hela eller delar av ett placerat spel och ogiltigförklara placerade spel som är tvetydiga.

A1.5 Ansvar/databearbetning

Bolaget tar inget ansvar för inmatnings-, överförings- och/eller utvärderingsfel. Framför allt har bolaget rätten att rätta fel, framför allt vid inmatning av spelodds och/eller vid utvärdering av spelresultat (t.ex. när odds, evenemang eller föreningar, etc. blandats ihop) – även i efterhand, eller att förklara de beträffade spelen för ogiltiga.

Dessutom tar bolaget inget ansvar för innehåll från informationstjänsten, som riktighet, fullständighet eller aktualitet - som t.ex. resultatmeddelanden via e-post resp. SMS liksom andra innehåll. Även våra liveresultat, statistik samt ställningar inom våra LIVE-spel kan inte alltid garanteras till 100 %.
Dessutom har bolaget rätten att stryka spel i efterhand, om spelet vunnits p.g.a. ett tekniskt fel och bolaget kan bevisa detta. Bolaget har beviskraften vid tekniska fel. Spelaren erhåller därefter spelinsatsen på sitt spelkonto. Bolaget förbehåller sig rätten att ställa de användare till ansvars som veterligen drar nytta av tekniska och administrativa fel i samband med att de gör inbetalningar eller erhåller utbetalningar för alla skador som de orsakar bolaget.
Som insats gäller endast beloppet som anges av bolaget.

A1.6 Inget organiserat spel:

Kunderna måste registrera sin spelbegäran som en individ (ej gruppdeltagare). Upprepat spel med samma spelval från samma eller olika kunder kan komma att ogiltigförklaras. Även efter det att det officiella resultatet av de relaterade spelvalen har blivit känt kan dessa spelval ogiltigförklaras om företaget anser att kunderna är i maskopi med varandra eller att de fungerar som ett syndikat, eller om spelen ifråga har placerats av en eller flera kunder under en kort tidsperiod.

A1.7 Spelbedrägeri eller manipulation av spel

Om bolaget misstänker manipulation av ett event förbehåller sig bolaget enligt eget gottfinnande rätten att:

 1. upphäva utbudet av ett event eller serie av event på alla bolagets marknader och att
 2. ställa in eller försena betalningar för ett event eller serie av event på alla bolagets marknader tills integriteten för eventet eller serien av event kan säkerställas av behörigt sportförbund.

Om behörigt sportorgan kan bekräfta att ett event eller serie av event aktivt manipulerats förbehåller sig bolaget rätten att enligt eget gottfinnande stryka alla spel som placerats på sådana event, antingen av en enskild person som identifierats förfoga över insiderinformation om spelet eller av någon annan enskild person som enligt bolaget rimligen kan bedömas står i förbindelse till den personen eller agerar gemensamt med eller på annat sätt är involverad med den personen.

Vid misstankar angående spelbedrägeri eller manipulation inom matcher, har bolaget rätten att ge vidare sparade informationer (även informationer om spel som är i samband med misstankarna) till sportförbund, myndigheter eller annan tredjepart som har med undersökningarna att göra.

A1.8 Ålder och rättsliga förutsättningar:

När användaren spelar på ett objekt eller deltar i ett spel deklarerar användaren samtidigt att han/hon har uppnått den minimiålder som, enligt svensk lagstiftning, krävs för att delta i spelet ifråga och att han/hon har de nödvändiga rättsliga förutsättningarna.

A2 Insatser

A2.1 Insatsbegränsningar

Varje användare avgör själv insatsens storlek med undantag för de begränsningar som automatiskt följer på vinstbegränsningen och eventuella insatsbegränsningar.

A2.2 Vinstavdrag för att täcka skatt på sportspel för kunder i Tyskland

Den 1 juli 2012 införde tyska myndigheter en skatt på spelinsatser för sportspel. Enligt 17 § i spel- och lotterilagen ska sportspel beskattas med 5 % av satsat belopp. Om kunden har vunnit spel betalas ett bidrag till skattebeloppet som dras av från vinsten. Bidraget utgör 5 % av bruttovinsten (insatsen x oddsen). När bidraget till skattebeloppet dragits av från bruttovinsten förs nettovinsten över till kundens konto. Bidraget betalas av användare som är permanent bosatta i Tyskland beskattas, liksom användare som befinner sig i Tyskland vid tidpunkten då spelet placeras. Det gäller inte när användare placerar spel utanför Tysklands gränser. Av beskattningsskäl har företaget därför rätt att använda geolokaliseringsteknik för att fastställa var användaren verkligen befinner sig vid tidpunkten då ett spel placeras. Företaget har även rätt att spara informationen och använda den vid skatteberäkning och granskning av revisionsmyndigheter. Företaget är dessutom skyldigt att lämna ut informationen vid begäran från rättsliga myndigheter.

A2.3 Pengar på kontot

En förutsättning för att spel ska kunna placeras är att det finns tillräckligt med pengar på kontot för att täcka insatsen innan tiden för placeringens godkännande går ut - enligt punkt 2.4 nedan, och eventuella skatter enligt punkt A2.2.

A2.4 Full täckning

Om det inte finns tillräckligt med pengar på kontot och det som fattas inte deponeras i tid, godkänner företaget endast spelbegäran i den ordning de inkommer.

A2.5 Delvis täckning

Om pengarna på kontot bara delvis täcker insatsen för ett spel anses spelet vara placerat med en insats som motsvarar det belopp som finns på kontot.

A3 Placera ett spel

A3.1 Bekräftelse:

En spelplacering är godkänd när företaget har bekräftat den. En spelplacering är bekräftad när den syns i kundens konto under "Mina spel". Det kan hända att det någon gång blir fördröjningar. Vid eventuell dispyt om vilken tidpunkt ett spel har placerats är det tidpunkten som spelet registrerades av företaget som gäller. Om kunden inte får ett bekräftelsemeddelande, oavsett vad orsaken till detta är, så är spelet ändå bekräftat om det syns i kundens konto under "Mina spel". I samtliga fall förutsätter företaget att kunden godtar företagets "Affärsvillkor" när ett spel placeras.

A3.2 Ogiltiga / strukna spel:

Om ett spel förklaras "ogiltigt" eller "struket" (t.ex. på grund av att evenemanget ställts in), kommer spelet att utvärderas som "vunnet" med oddsen 1.00. För enkelspel betyder det att användaren får tillbaka det han/hon satsat. För multispel betyder det att totaloddsen justeras och multispelet kan fortfarande vinnas om alla spel som ingår i det också vinns.

A3.3 Sent placerade spel:

Om spelet – oavsett orsak – placeras efter det att spelevenemanget har börjat är spelet ogiltigt (gäller ej live-spel). Spelet utvärderas som "vunnet" med oddsen 1.00. Live-spelsplaceringar som inkommer till företaget efter det att resultatet av spelet ifråga har avgjorts är ogiltiga och utvärderas som "vunna" med oddsen 1.00.

A3.4 Deadline:

Deadline för placering av spel bestäms i varje enskilt fall av företaget.

A3.5 Avböja spelplaceringar:

Företaget förbehåller sig rätten att vägra godkänna spelplaceringar utan att ange någon orsak.

A3.6 Godkända spelplaceringar:

Spel som placerats och godkänts i god tid kan, med undantag för de fall som anges i dessa villkor, inte återkallas eller ändras. Det åvilar därför endast användaren att se till att alla detaljer i hans/hennes spelplacering är rätt.

A3.7 Tidig information om resultat:

Om, under den period som spelplaceringar godkänns, information blir känd med hjälp av vilken det går att fastställa resultatet av en spelplacering kommer företaget att ändra deadline för godkännande av placeringar eller stryka spelet. Spel som strukits utvärderas som "vunna" med oddsen 1.00.

A3.8 Fel:

Företaget tar inget ansvar för inmatningsfel, överföringsfel och eller utvärderingsfel. Företaget förbehåller sig särskilt rätten att korrigera uppenbara fel - även efter avslutat evenemang - vid inmatningen av spelodds och/eller utvärderingen av spelresultaten (t.ex. oddsrelaterade, lagrelaterade, evenemangsrelaterade fel) eller att kunna förklara dessa spel för ogiltiga. Företaget påtar sig inte heller något ansvar för korrektheten, fullständigheten eller uppdateringen av tillhandahållna informationstjänster, t.ex. livescore och resultatmeddelanden som skickas via e-mail eller SMS. Insatsen utgörs endast av det belopp som företaget bekräftat och registrerat. Om det felaktiga evenemanget / marknaden ställs in är alla spelplaceringar ogiltiga och utvärderas som "vunna" med oddset 1.00, med undantag för när ett spel placerats med ett FreeBet. Mer information om FreeBets hittar du här.

A4 Vinstuträkning

A4.1 Uträkning:

I spel med fasta odds beräknas vinsten genom att insatsen multipliceras med det fasta oddset.

I enlighet med angiven förklaring under A2.2, dras en avgift av från vinsten för att täcka skatt på sportspel för spelare som är bosatta i Tyskland eller som befinner sig i Tyskland vid tidpunkten då spelet placeras.

Vid live-spel kan kunden acceptera oddsändringar som sker i samband med att spelet placeras. Med oddsändringar menas odds som ändras mellan tidpunkten då ett tippat resultat läggs till på spelkupongen och spelet godkänns av bwin. Gällande odds visas i spelbekräftelsen. Om användaren inte får någon spelbekräftelse är spelet ändå giltigt om spelet syns i kundens konto under ”Mina spel”.

Mer information finns på spelkupongen i live-spelsektionen.

A4.2 Utbetalning:

Vinster betalas ut till en maximal vinstgräns (se punkterna "A.4.3" och "A.4.4"). Om spelaren placerar ett spel, vars vinstutbetalning gör att den maximala vinstgränsen överskrids är företaget inte skyldigt att betala ut överskjutande del. I detta fall kommer vinstutbetalningen att minskas med den överskjutande delen. Detta gäller även om företaget inte har varnat spelaren för möjligt överskridande av vinstgränsen vid tidpunkten för placeringen av spelet.

A4.3 Vinstgränser:

Vinstgränserna för spel med riktiga pengar är som följer:

A4.3.1 Per spelare och vecka:

Vinstgränserna för varje spelare och vecka (måndag 0:00 till söndag 23:59 CET) är som följer: SEK 2.100.000. Vinstgränserna följer valutakurserna och är därför endast ungefärliga belopp.

A4.3.2 Per spelare och spelplacering:

Vinstgränserna för varje spelare och varje spel som erbjuds är som följer: SEK 92,000.

Vinstgränserna följer valutakursen och är därför endast ungefärliga belopp. Om det visar sig att en spelare har öppnat flera konton och, i strid mot dessa villkor, placerat spel via dessa konton, och företaget skulle besluta sig för att inte stryka alla relaterade spel, tillämpas vinstbegränsningen på den totala vinst som uppstår genom dessa placeringar.

A4.4 Andra och olika vinstgränser:

Företaget förbehåller sig rätten att besluta om andra vinstgränser än de som angivits i punkterna “A4.3.1” och “A4.3.2” och/eller besluta om särskilda gränser för vissa enskilda spelare.

A4.5 Särskilda vinstgränser

Särskilda vinstgränser gäller för spel som läggs före matchstart i vissa sporter och för vissa evenemang och speltyper enligt följande:

Sport Liga/tävling (endast spel före matchstart – alla livespel EUR 10.000) Speltyp (alla speltyper som avser matcher gäller endast resultat efter ordinarie tid, inte för delar av matchen) Gräns
Fotboll
 • Premier League (ENG)
 • Primera Division (ESP)
 • Bundesliga (GER)
 • Serie A (ITA)
 • Ligue 1 (FRA)
 • Champions League (från gruppspel och framåt)
 • VM och EM (slutspel)
 • 1X2
 • Ligans eller turneringens vinnare (ENDAST listade ligor)
EUR 250.000
 • Handikapp
 • Totalt antal mål (ENDAST listade ligor)
EUR 100.000
Tennis
 • Grand Slam-turneringar (Australian, French och US Open, Wimbledon)
 • 2-vägs
 • Turneringens vinnare (ENDAST Grand Slam-turneringar)
EUR 100.000
Basket
 • NBA
 • 2-vägs
 • Handikapp
 • Mästerskapsvinnare
EUR 250.000
 • Totalt antal poäng
EUR 100.000
 • Europaligan
 • 2-vägs
 • Handikapp
 • Turneringens vinnare
EUR 100.000
Ishockey
 • NHL
 • 2-vägs
 • 3-vägs
 • Stanley Cup-vinnare
EUR 250.000
 • Totalt antal poäng
EUR 100.000
Baseball
 • MLB
 • 2-vägs
 • World Series-vinnare
EUR 250.000
 • Totalt antal runs
EUR 100.000
Amerikansk fotboll
 • NFL
 • 2-vägs
 • Handikapp
 • Superbowl-vinnare
EUR 250.000
 • Totalt antal poäng
EUR 100.000

Kombispel: Om olika vinstgränser gäller för spel som ingår i ett kombispel tillämpas den lägsta vinstgränsen som total vinstgräns för kombispelet.

Skulle vinster ha överförts till användarens konto och dessa vinster överskrider de gränser som anges i den här paragrafen förbehåller sig företaget rätten att återkräva det överförda belopp som överskrider angivna gränser.

A4.6 Reducerad insats:

Om en användare placerar flera likadana spel (även i en kombination av enkel- och multispel), vars totala vinst överskrider vinstgränsen enligt punkterna “A4.3” och “A4.4” har företaget rätt att reducera insatsen så mycket som krävs för att inte vinstgränsen skall överskridas.

A4.7 Spelares förlustskydd:

Om en spelare förlorar EUR 5000,- eller mer inom en period av fyra veckor förbehåller sig företaget rätten att vidta lämpliga åtgärder för att skydda spelaren från ytterligare förluster.

A5 Live Video

I fältet för live-spel hittar du regelbundet video-streams med live-sändningar från olika sportevenemang. Här hittar du användarvillkoren.

B Spelresultat

B1 Gemensamma spelregler

B1.1 Regler för särskilda sporter (B2):

Det finns undantag från eller variationer på dessa regler för vissa sporter och spel. Spelaren bör därför alltid läsa de regler som är specifika för varje sport - under avsnittet “Specialregler ” - eftersom de sportspecifika spelreglerna är överordnade de allmänna spelreglerna.

B1.2 Alla placerade spel står:

Såvida inget annat anges - i nedanstående undantag, i spelerbjudandet eller i varje sportgrens specialregler - gäller principen "alla placerade spel står". Det betyder att om atleten (laget, hästen etc) , på vilken en spelplacering gjorts, inte deltar - oavsett orsak - är spelplaceringen förlorad om spelevenemanget genomförs. Tips kan endast strykas i speciella fall, särskilt i följande fall:Endast i följande fall förklaras spelet som ogiltigt:

Spelevenemanget / tävlingen ställs in.

Spelevenemanget / tävlingen förklaras ogiltigt.

Platsen för spelevenemanget ändras.

Spelevenemanget / tävlingen avbryts eller skjuts upp och inte startas om inom 72 timmar efter den ursprungliga starttiden.

Live-spel: I live-spel (se även regel B1.8) är alla spelplaceringar på en eventuell "icke-startande" ogiltiga.

Head to Head-spel (H2H): Om en eller flera deltagare drar sig ur innan de har påbörjat evenemanget / tävlingen.

B1.3 Lagens ordning i matcher:

Normalt sett är ordningen lagen står i den som anges i respektive tävlings officiella schema. I vissa fall görs undantag, då det officiella bortalaget visas som hemmalaget. "Alla placerade spel står" gäller dock ändå.

B1.4 Redan avgjorda spel:

Alla redan avgjorda spel (d.v.s. resultatet är redan fastställt) är giltiga och regleras i enlighet därmed, oavsett om spelevenemanget / tävlingen därefter vid någon tidpunkt avbryts.

B1.5 Tillägg (24-timmarsregeln):

Företaget erkänner endast resultat som uppnåtts på spelplanen eller spelplattformen. Resultat som grundar sig på disciplinära åtgärder från en idrottsdomstol eller annan domstol beaktas inte. Vid eventuella brott mot idrottslagar förbehåller sig företaget rätten att frysa vinsterna och innehålla betalningarna.

Undantag: Regleringen av allt spel som hänför sig till spelevenemangets / tävlingens slutresultat utgår från det officiella resultat som tillkännages av den styrande organisationen för varje sport / liga / spelevenemang - vanligtvis alldeles efter spelevenemanget ifråga. Om den styrande organisationen ändrar det officiella resultatet inom 24 timmar av avslutat evenemang förbehåller sig företaget rätten att i enlighet därmed korrigera sin reglering av spelevenemanget (d.v.s. vinster som redan betalats ut tas tillbaka, varefter spelplaceringarna regleras i enlighet med det ändrade resultatet). Om av någon orsak ett spelevenemang eller en tävling inte fullföljs (t. ex. på grund av dåligt väder, problem med publiken, etc.) men den styrande organisationen tillkännager ett officiellt resultat inom 24 timmar kommer endast spel på evenemangets / tävlingens vinnare att godkännas och regleras i enlighet med detta resultat. Om inget resultat tillkännages av den styrande organisationen av sporten / ligan / evenemanget inom 24 timmar efter det att evenemanget avslutats kommer alla spelplaceringar som inte var avslutade då spelevenemanget avbröts att anses ogiltiga. Detta gäller även långtidsspel. Eventuella rankingförändringar som görs mer än 24 timmar efter avslutat evenemang, oavsett orsak, tas ej i beaktande vid reglering av placerade spel.

B1.6 Regel för uppskjutning:

Om ett bettingevenemang annulleras eller skjuts upp blir alla spel som gjorts före den schemalagda starten ogiltiga. Alla spel gäller för en försenad match före den planerade starttiden och som äger rum samma dag (lokal tid). De enda undantagen är matcher som äger rum inom en turneringsram med fast datum, t.ex. Olympiska spelen, EM-finaler, VM-finaler, Franska Öppna, Wimbledon etc., placerade spel kommer då gälla (gäller inte matcher som inte är tenniskvalmatcher som äger rum utanför turneringsramen för det fasta datumet). Se ersättande regler för enskilda sporter. Om ett evenemangs startdatum inte är känt när spelet erbjuds, kommer detta evenemang att markeras med tillägget "datum bekräftas senare". För alla dessa evenemang och marknader kommer rätt startdatum att anges så snart det är känt. Spel på ett sådant evenemang gäller även om det beräknade startdatumet inte matchar det faktiska datumet.

B1.7 Multispel:

B1.7.1 Inte alla startande:

Om i ett multispel den startande på vilken spel placerats inte deltar i ett evenemang (med undantag för principen "Alla placerade spel står" (B1.2)) eller om ett av de valda spelevenemangen ställs in, avbryts eller stryk eller av annan orsak inte genomförs, och de respektive spelevenemangen inte hålls inom 72 timmar, utvärderas dessa spel som "vunna" med oddset 1.00, vilket betyder att multispelet fortfarande kan vinnas beroende på de övriga resultaten som ingår i det.

B1.7.2 Relaterade spelplaceringar:

Kunden får inte göra relaterade spelplaceringar i samma spelevenemang. Relaterade spelplaceringar är två eller flera olika spelplaceringar som har anknytning till varandra.

Exempel:

 • Spel 1:"Vilket lag kommer att göra nästa mål?" Spelalternativen är:
  • "Lag A"
  • "Lag B"
  • "Inget mål"
 • Spel 2:"När kommer nästa mål att göras?" Spelalternativen är:
  • “Tidpunkt X”
  • “Tidpunkt Y”
  • "Inget mål"
 • Eftersom alternativet "Inget mål" påverkar båda spelen anses placeringarna vara relaterade.

Relaterade spelplaceringar innefattar inte nödvändigtvis samma resultat eller hänvisar till samma skeende. Eftersom relationen mellan placeringarna inte alltid är uppenbar, som i exemplet ovan, förbehåller sig företaget rätten att avgöra vilka spelplaceringar som är relaterade till varandra. Om ett multispel som innehåller 2 eller flera relaterade val har godkänts av misstag förbehåller sig företaget rätten att förklara spelet ogiltigt (se regel A3.2 Ogiltiga / strukna spel).

B1.8 Ex-aequo-placeringar och oavgjort (Dead Heat):

Ex-aequo-placeringar inträffar när flera atleter eller lag hamnar på samma placering. Vid ett fall av ex-aequo-placering eller oavgjort (dead heat), där detta inte angivits som spelalternativ, tillämpas följande vinstuträkningsregler såvida inte annat anges: Oddsen för de vinnande tipsen (som baseras på det europeiska systemet i decimalform) divideras med antalet vinnarresultat och multipliceras därefter med respektive ursprunglig insats. Denna typ av vinstuträkning tillämpas på alla typer av odds som visas. I spelkontot visas dessa fall under "Mina spel" med tillägget "d/h" (engl. dead heat).

Om inte annat anges gäller den här regeln för alla fall där två eller fler spelmöjligheter räknas som vinstmöjligheter.

Exempel: Ett skidlopp slutar oavgjort mellan åkare A (med oddset 4,60) och åkare B (med oddset 9,00). Användare som satsat EUR 10.- på åkare A erhåller EUR 23,00.- (oddset x insatsen: antal tipsvarianter som gäller som vunna = 4,60 x 10 : 2). Användare som satsat EUR 10.- på åkare B erhåller EUR 45.- (9,00 x 10 : 2).

B1.9 Live-spel:

B1.9.1 Förklaring:

Live-spel erbjuds före och under ett evenemang och endast på särskild plattform avsedd för live-spel. Oddsen uppdateras löpande för att avspegla aktuell ställning i spelet. För att undvika att ett spel inte godkänns på grund av oddsändringar kan kunden acceptera oddsändringar genom att välja ”Acceptera alla oddsändringar” eller ”Acceptera högre odds” när han eller hon placerar sitt spel.

Mer information finns på spelkupongen i live-spelsektionen.

B1.9.2 Resultat:

När det gäller live-spel är det de resultat som föreligger omedelbart efter avslutad spelmarknad som används för att utvärdera vinstresultatet/-resultaten. Därefter gjorda ändringar (t. ex. resultat som fastställts av en jury efter avslutat sportevenemang) påverkar inte regleringen av ifrågavarande live-spel. Regleringen av

Live-spel utgår från företagets egen statistik som baseras på sportevenemangets faktiska skeende. I live-spel är, såvida inget annat anges, allt spel på "icke-startande" ogiltigt.

B1.9.3 Gemensamma regler:

"Gemensamma spelregler" (B1) tillämpas även vid spelutvärdering av live-spel. Undantag är specialspel, som bestäms före det faktiska avbrottet. Dessa förklaras giltiga.

B1.10 Speltider:

I alla sportgrenar med tidsbestämda matcher är det resultatet som föreligger efter den reguljära speltiden (inklusive extratid för skada/tilläggstid) som är avgörande. Eventuell extratid eller eventuella straffläggningar, etc. påverkar inte regleringen av placerade spel. Eventuella undantag kommer antingen att tillkännages allteftersom de inträffar eller så ingår de i specialreglerna för den enskilda idrottsgrenen.

bwin kan inte garantera att den ordinarie speltiden för ett event motsvarar "normal" speltid för respektive sport (t.ex. vänskapsmatcher i fotboll). Meddelande lämnas om avvikande speltider om information finns tillgänglig. Placerade spel gäller i samtliga fall.

B1.11 Diskvalificeringar:

I allt spel på ett evenemangs / en tävlings slutresultat kommer spelare/startande/lag som av någon anledning diskvalificerats inom 24 timmar efter det att evenemanget / tävlingen avslutats att anses som förlorare.

B1.12 Olika typer av spel

B1.12.1 Udda eller jämnt:

Om resultatet är "0" anses resultatet vara "Jämnt".

B1.12.2 Handikapp/Spread:

Spelevenemanget måste fullgöras för att placerade spel ska stå.

B1.12.3 Totalspel (alla spel som har spelalternativen ”Över” och ”Under”):

Om ett spelevenemang avbryts innan det till fullo genomförts är allt spel ogiltigt, såvida inte högsta möjliga total som det går att spela på redan har uppnåtts, i vilket fall alla placerade spel står.

B1.12.4 Head-to-Head-spel (H2H):

 • Enkelevenemang: Om en eller flera deltagare drar sig ur innan de har påbörjat evenemanget / tävlingen är allt spel ogiltigt. Om en deltagare diskvalificeras eller inte fullgör evenemanget av någon orsak anses denna deltagare vara en "förlorare". Om alla deltagare i Head to Head-spel diskvalificeras eller inte fullgör evenemanget är allt spel ogiltigt. Om 2 eller fler deltagare placerar sig på samma plats tillämpas "Dead Heat"-regeln (B1.7).
 • Tävling: Denna regel tillämpas för alla tävlingar som spelas som utslags- eller round robintävlingar eller en blandning av både och. Vinnaren är den deltagare som placerar sig högst i tävlingens slutgiltiga rankning. Vid avsaknad av en slutgiltig officiell rankning kommer den senast framgångsrika fullgjorda matchen/delmomentet att anses vara den slutgiltiga placeringen. Om två eller fler deltagare skulle sluta på samma plats när tävlingen är genomförd och deras resultat i senast framgångsrikt genomförda match/delmoment skulle vara identiska så tillämpas dead heat-regeln. Om en eller flera deltagare drar sig ur innan de har påbörjat tävlingen är allt spel ogiltigt.

B1.12.5 Medaljspel:

Samtliga spel på antalet medaljer beräknas och utvärderas enligt den officiella medaljligan i slutet av ett evenemang (t.ex. OS, VM, ...). Eventuella ändringar som görs av ansvariga vid ett senare tillfälle räknas inte för spelen som erbjuds.

Lagmedaljer: eventuella medaljer som vunnits av ett lag/land per tävling räknas som en medalj oavsett antalet lagmedlemmar.

B1.12.6 Nominerade finalister:

Finalisterna är de spelare/lag som kommer att delta i finalen oavsett hur de tar sig dit, inklusive beslut från ansvariga institutioner.

B1.12.7 En annan deltagare/fältet:

Om spelet innehåller valmöjligheten "en annan deltagare", "fältet" eller liknande omfattas alla deltagare utom de som namngivits i spellistan - oavsett om odds är tillgängliga för dessa deltagare eller ej.

B1.12.8 Bästa odds-special:

För alla spel som avser resultatet i fler än ett event gäller att varje enskilt event måste starta senast 72 timmar efter utsatt starttid för att spelen ska vara giltiga.

Om minst ett av de enskilda eventen inte startar i tid, eller avslutas utan att en officiell vinnare utsetts, förklaras alla spel som ingår i en Bästa odds-special som ogiltiga.

Regeln gäller inte för spel som placeras som kombispel.

B1.12.9 Pengarna tillbaka-special:

För spel som erbjuds som Pengarna tillbaka-special gäller följande regler:

 • Högsta tillåtna insats: Användarna kan placera upp till EUR 100 (eller motsvarande i användarens valuta) på varje marknad om inte annat framgår.
 • Om angivna villkor uppfyllts betalas insatsen på förlorade spel tillbaka.
 • Om insatsen för placerade spel överskrider högsta tillåtna insats återbetalas endast högsta tillåtna insats.
 • Återbetalade insatser på förlorade spel visas i kontot som "annullerade".
 • Pengarna tillbaka-spel kan bara placeras som enkelspel. Om ett Pengarna tillbaka-spel placeras som kombispel görs ingen återbetalning för det spelet.

B2 Specialreglerna

Här hittar du specialreglerna för de enskilda sporterna.