bwin Video Regler och Villkor

§ 1 Användning av och tillgång till bwin Live Video

 • (1) Endast bwin kunder får ha tillgång till bwin Live Video. I dessa Regler och Villkor betecknas en kund som en person som öppnat ett konto hos bwin och som har ett positivt saldo på kontot (bonuspengar undantaget) eller har varit aktiv under de senaste dygnet.

 • (2) Det finns ingen fastställd lista över geografiska områden där bwin kan streama bwin Live Video generellt sett. Listan över planerade matcher visar vilka evenemang du kan titta på från ditt geografiska område.

 • (3) För närvarande tas inga avgifter ut för användning av bwin Live Video. bwin kan emellertid när som helst och efter eget godtycke introducera en avgift, ett abonnemang eller annan avgift resp. annat villkor för användningen av bwin Live Video efter att ha meddelat kunden om detta.

 • (4) bwin reserverar rätten att neka åtkomst eller avbryta åtkomsten till bwin Live Video eller modifiera, utesluta eller upphöra med bwin Live Video efter eget godtycke och utan att informera kunden om detta. Allt innehåll som planeras att visas på bwin Live Video kan ändras och bwin kan efter helt eget godtycke och utan avisering till kunden variera, utesluta, ersätta eller ta bort innehåll på bwin Live Video. bwin tillhandhåller inga referat för varje evenemang, eftersom referat endast erbjuds vid vissa utvalda evenemang.

 • (5) Genom att använda bwin Live Video godkänner kunden dessa regler och villkor.

§ 2 Tekniska krav

 • (1) bwin rekommenderar en flatrate-internetanslutning med en kapacitet på åtminstone 500 kbps (ADSL); streaming kan leda till höga internetkostnader.

 • (2) Rekommenderade systemkrav är 256 MB RAM, 1 GHz processor och Adobe Flash Player 8.0 eller högre.

§ 3 Möjlig tidsfördröjning

 • bwin vill påpeka att även om bwin Live Video annonseras som „Live“ kan streaming ha en tidsfördröjning på flera sekunder, även om exakta uppgifter om fördröjningen inte kan ges. bwin avsäger sig allt ansvar för förlust som orsakas av fördröjning p.g.a. att kunder litar på bwin Live Video.

§ 4 Ansvarsfriskrivning

 • (1) bwin avsäger sig helt allt ansvar om bwin Live Video avbryts eller har felaktigheter, eller om det är tillgängligt till kunder under annonserad tid. Vidare avsäger sig bwin helt allt ansvar för att bwin Live Video motsvarar kundens tekniska krav eller att den fungerar tillsammans med en viss mjuk- eller hårdvara.

 • (2) bwin tillhandhåller inte en bestämd videokvalitet för tjänsten bwin Live Video, eftersom den bestäms av användarens internetanslutning, som bwin inte har något inflytande över. Den bildkvalitet och -storlek som erbjuds kan också variera från ett evenemang till ett annat.

 • (3) bwin ansvarar inte för någon direkt eller indirekt förlust, inklusive, men inte begränsat till ekonomisk förlust, förlust av data eller goodwill eller affärsförlust som en kund ådrar sig p.g.a. att denne litar på bwin Live Video.

§ 5 Immateriella rättigheter

 • (1) Allt videoinnehåll som erbjuds skyddas av immateriella rättigheter. Rätten att använda bwin Live Video är icke exklusiv, icke överförbar och återkallelig och ges endast för personliga, privata och icke-kommersiella ändamål. Kundens användning får inte inskränka på gällande upphovsrätt, varumärke och annat ägarskap. Om så är fallet kan bwin automatiskt avsluta respektive kunds rätt att använda bwin Live Video.

 • (2) Kunder får inte kopiera, spara, modifiera eller distribuera innehållet på bwin Live Video eller stödja att tredje part gör detta.

 • (3) Innehållet på bwin Live Video får inte sändas av en Kund till publik, oberoende av om en avgift tas ut eller inte och ingen Kund får stödja att annan person gör detsamma.

 • (4) Kund som bryter mot bestämmelser i dessa Regler och Villkor kan bli stämd av bwin. Detta inkluderar överträdelse av tredje parts rättigheter - tredje part kan också stämma en kund.

§ 6 Allmänna Bestämmelser

 • (1) Dessa Regler och Villkor kan när som helst ändras av bwin. Om bwin gör betydande förändringar kommer företaget att informera kunden om detta. Trots sådan information åligger det kunden att då och då kontrollera Regler och Villkor. Om en kund fortsätter att använda bwin Live Video efter det att en förändring av Regler och Villkor gjorts tolkas det som att kunden godkänner de ändrade Reglerna och Villkoren.

 • (2) Dessa Regler och Villkor regleras av lagarna i Gibraltar och eventuella tvister kommer att göras upp i domstol med lokal jurisdiktion och jurisdiktion i sak över Gibraltar.